YRKESBIL – ELEKTRONISK KJØREBOK ELLER SJABLONGMETODE?

jan 3, 2018

Nye regler om bilbeskatningen kan føre til økt privat bruk av yrkesbiler blant ansatte.

Etter nye regler om bilbeskatningen har det blitt mye enklere og mer økonomisk gunstige for arbeidstakere som ønsker å bruke arbeidsgivers yrkesbil til private formål.

 NYTT REGELVERK

Nye reglene for beskatning av yrkesbiler trådte i kraft 1.1.2016 og tillater valgte mellom sjablongmodellen og en individuell verdsettelse.

De nye reglene er nå tydelig definert og gjør at regelverket er enklere å forstår og mer forutsigbart.

 KONSEKVENS AV PRIVAT BRUK VED SJABLONGMODELLEN OG INVIDUELL VERSETTELSE

Vi kan først se på konsekvenser av å bruke sjablongmodellen ved privat bruk av yrkesbilen.. Vi kan anta at varebilen som skal beskattes er nyere enn 3 år og har en listepris på
kr. 350 000. Trekker ifra bunndraget på inntil kr. 150 000 står en igjen med kr. 200 000, hvorav en blir skattlagt for 30 %. Inntektstillegget for denne yrkesbilen er da kr. 60 000.

Med sjablongmodellen tar vi utgangspunkt i listeprisen, men ved bruk av individuell verdsettelse er kilometersatsen på kr. 3,40. Satsen er den samme uansett listepris. Forutsetningen for metoden er at bilen har en elektronisk kjørebok som dokumenterer alle kjøreturer som arbeidsgiver kan hente ut innrapporteringsgrunnlaget. Kjører arbeidstakeren for eksempel 2000 private kilometer et år så betyr det et inntektspåslag på kr. 6800 for arbeidstakeren.

Dersom man sammenligner metodene i eksemplene over ser man at arbeidstaker skal kjøre 17 647 private kilometer før det lønner seg å benytte sjablongmetoden fremfor individuell verdsettelse.

 BEHOV FOR SKATTEFAGLIG VEILEDNING

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha behov for veiledning for å kunne ta riktige vurderinger når de skal bruke yrkesbilen. Det er også viktig at arbeidsgiver ordner avtaler med sine ansatte hva gjelder bruk av yrkesbilen og etablere gode rutiner for innrapportering av privat kjøring, f.eks. elektronisk kjørebok.