Hva er forskjellen på arbeidstaker, næringsdrivende og frilanser.

Hvordan utbetaling for utført oppdrag skal behandles, og hvilke rettigheter og plikter ulike partene har avgjøre om personen er en arbeidstaker eller næringsdrivende.

En arbeidstaker er den som utfører et arbeid uten å måtte stille opp med egne redskaper/verktøy og heller ikke er ansvarlig for jobben. Utbetaling for utført oppdrag betraktes som lønnsinntekt og den som foretar utbetalingen er da arbeidsgiver.

I motsetning til når en virksomhet leier inn en næringsdrivende, som selv er ansvarlig for innbetaling av skatter og avgifter.

Næringsdrivende

For å kunne kalle seg selv en næringsdrivende må det foreligger følgende momenter:

 • Om aktiviteten drives for egen regning og risiko
 • Hvor betydelig aktiviteten er
 • Hvor stort omfang aktiviteten har, og ikke minst om
 • Aktiviteten er egnet til å gå med overskudd

 

Det finnes imidlertid grensetilfeller der en rekke ulike momenter er relevante ved vurdering av om man står overfor en arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende. Ved avgrensning mot ansettelsesforhold kan vi trekke frem noen momenter i retning av næringsvirksomhet:

 • Utøveren har flere oppdragsgivere samtidig eller etter hverandre.
 • Oppdragsgiveren dekker ikke utgiftene dine i tillegg til arbeidsgodtgjørelsen.
 • Utøveren holder materialer o.l. selv.
 • Utøveren har egne driftsmidler og egne lokaler.
 • Utøveren har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver.
 • Avtegning skjer u fast beløp og ikke pr. tidsenhet.
 • Oppdragsgiveren har ikke instruksjonsmyndighet over hvordan oppdraget skal utføres.

 

Oppregningen er ikke fullstendig, og momentene må ses i sammenheng.

Det må til med en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle om hvorvidt en utøver skal anses som selvstendig næringsdrivende eller ikke. I de tilfellene er det faktiske forholdet mellom partene som er avgjørende, og ikke hvordan partene selv karakterisere forholdet.

Frilansere

Oppdragstaker eller frilanser er den som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt. En frilanser kan være lønnet utenfor arbeidsforhold. Oppdragsgiver skal midlertid trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift som i et vanlig lønnstakerforhold. Oppdragsgiver har derimot ikke noe sykepengeansvar overfor frilanser som i et vanlig lønnstakerforhold. Noen ulemper med å være frilanser er at de har ikke rett til feriepenger, ikke rettigheter som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven og de har heller ikke krav på yrkesskadetrygd eller yrkesskadeforsikring.

Aktiviteter til en frilanser som skal anses som selvstendig næringsdrivende:

 • Benytter eget kontor og har flere oppdragsgivere
 • Er ansvarlig for arbeidsresultatet
 • Holder egne driftsmidler
 • Mottar honorar for oppdraget og ikke timebetaling
 • Kan benytte medhjelpere for egen regning
 • Styrer egen ferie og fritid